390- لرستان 389- شهرکرد 388- کردستان 387-  بجنورد
394- کیش 393- اراک 392- خراسان رضوی 391- تبریز
398- گیلان 397-مازندران 396- اصفهان 395- یاسوج
402- گلستان 401- جیرفت 400-  زنجان 399- بیرجند
406- همدان 405- قم 404- کرمان 403-سمنان
410- سیستان و بلوچستان 409- یزد 408- هرمزگان 407- خوزستان