390- لرستان 389- شهرکرد 388- کردستان 387-  بجنورد
394- کیش 393- اراک 392- خراسان رضوی 391- تبریز
398- گیلان 397-مازندران 396- اصفهان 395- یاسوج