اعضای هیئت امنای موسسه

(به ترتیب حروف الفبا)

اسماعیل امینی
محمدرضا بایرامی
محمدرضا بهمنی
محسن جوادی
هومان حسن‌پور
 لادن حیدری
علی اصغر کاراندیش
مسعود کرباسیان
محمد مهدی معراجی
احمد مسجد جامعی
محمد علی مهدوی‌راد