اعضاء هیئت امنا موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

محسن جوادی (رئیس هیئت امناء)

لادن حیدری(عضو هیئت امناء)

مرتضی کاظمی(عضو و منشی هیئت امناء)

محمود آموزگار( عضو هیئت امناء)

ابوذر ابراهیمی ترکمان( عضو هیئت امناء)

مهدی فیروزان( عضو هیئت امناء)

مهدی اسماعیلی راد( عضو هیئت امناء)

محمد سلطانی فر( عضو هیئت امناء)

عبدالهادی فقهی زاده( عضو هیئت امناء)