362- کردستان 361- زنجان 360- اردبیل 359-ارومیه
366- شهرکرد 365-کیش 364-تبریز 363- گلستان
370- گیلان 369- کرمان 368- کرمانشاه 367- اصفهان
374- شاهرود 373-فارس 372- خراسان رضوی 371- لرستان
378- قم 377- کاشان 376- البرز 375- خراسان جنوبی
382- بوشهر 381- قزوین 380- یاسوج 379-جیرفت
386- هرمزگان 385- زاهدان 384- یزد 383- اهواز