336-  بیرجند 335- لرستان 334-ارومیه 333- البرز
340- بجنورد 339- تبریز 338-گلستان 337- شهرکرد
344-خراسان رضوی 343- شیراز 342- اردبیل 341- کرمانشاه
349-کرمان 348- جیرفت 346- بوشهر 345- گیلان
353- خوزستان 352-ایلام 351- یاسوج 350-هرمزگان
357-قزوین 356-یزد 355- زاهدان 354-قم
     
      358- کرستان