بازدید از کتاب فروشی شهر کتاب جیرفت جوان

در حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب جیرفت
1397/10/22 13:51

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران از کتابفروشی شهرکتاب جیرفت جوان بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، در حاشیه افتتاح  ششمین نمایشگاه کتاب جنوب کرمان(جیرفت)قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از کتاب فروشی شهر کتاب جیرفت جوان بازدید کرد و از نزدیک با مسئولان این کتاب فروشی به گفت و گو پرداخت.