جستجو
22

آشنایی با سیستم تعادلی بدن "گوش"  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786229956199
غزاله غیوری
آنارام
250,000  ریال
گوش
گوش - بیماری‌ها
موقعیت
عمومی
1
41

آشنایی با سیستم تعادلی بدن "گوش"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786229956199
غزاله غیوری
آنارام
250,000  ریال
گوش
گوش - بیماری‌ها
موقعیت
عمومی
R3 Z8

آشنایی با مقدمات و ابزار خیاطی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786229942406
معصومه روستا
آنارام
200,000  ریال
خیاطی
خیاطی - وسایل و تجهیزات
خیاطی - تاریخ
موقعیت
عمومی
1
41

آشنایی با مقدمات و ابزار خیاطی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786229942406
معصومه روستا
آنارام
200,000  ریال
خیاطی
خیاطی - وسایل و تجهیزات
خیاطی - تاریخ
موقعیت
عمومی
R3 Z8

الگوسازی ضخیم‌دوزی و آسترکشی به روش متریک  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786229992616
معصومه روستا
آنارام
420,000  ریال
خیاطی (لباس زنانه) - راهنمای آموزشی
خیاطی (لباس زنانه) - طراحی الگو
موقعیت
عمومی
1
41

الگوسازی ضخیم‌دوزی و آسترکشی به روش متریک  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786229956182
معصومه روستا
آنارام
350,000  ریال
خیاطی (لباس زنانه) - راهنمای آموزشی
خیاطی (لباس زنانه) - طراحی الگو
موقعیت
عمومی
1
41

الگوسازی ضخیم‌دوزی و آسترکشی به روش متریک  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786229992616
معصومه روستا
آنارام
420,000  ریال
خیاطی (لباس زنانه) - راهنمای آموزشی
خیاطی (لباس زنانه) - طراحی الگو
موقعیت
عمومی
R3 Z8

الگوسازی ضخیم‌دوزی و آسترکشی به روش متریک  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786229956182
معصومه روستا
آنارام
350,000  ریال
خیاطی (لباس زنانه) - راهنمای آموزشی
خیاطی (لباس زنانه) - طراحی الگو
موقعیت
عمومی
R3 Z8

بنویس تا اتفاق بیفتد  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786229942444
هنریت‌آن کلاوزر
آنارام
0  ریال
ابراز وجود
برنامه‌ریزی
هدف و هدف‌گزینی (روان‌شناسی)
موقعیت
عمومی
1
41

بنویس تا اتفاق بیفتد  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786229942444
هنریت‌آن کلاوزر
آنارام
0  ریال
ابراز وجود
برنامه‌ریزی
هدف و هدف‌گزینی (روان‌شناسی)
موقعیت
عمومی
R3 Z8