جستجو
228

"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006362977
د. پرنسس,اس. وولفر,کا. زیگرت
آموزش و ترویج کشاورزی
120,000  ریال
کشاورزی مناطق خشک
کشاورزی - تامین آب
آب - جمع‌آوری
موقعیت
کشاورزی
R4 Z4

"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006362977
د. پرنسس,اس. وولفر,کا. زیگرت
آموزش و ترویج کشاورزی
120,000  ریال
کشاورزی مناطق خشک
کشاورزی - تامین آب
آب - جمع‌آوری
موقعیت
کشاورزی
3
168

آشنایی با اصول پرورش و فراوری قارچ‌های خوراکی (قارچهای دکمه‌ای، صدفی و شیتاکه)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006362434
رویا ناوی‌ثانی,الهام فتاحی‌فر
آموزش و ترویج کشاورزی
140,000  ریال
قارچهای خوراکی - ایران - پرورش و تکثیر
موقعیت
کشاورزی
R4 Z4

آشنایی با اصول پرورش و فراوری قارچ‌های خوراکی (قارچهای دکمه‌ای، صدفی و شیتاکه)  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006362434
رویا ناوی‌ثانی,الهام فتاحی‌فر
آموزش و ترویج کشاورزی
140,000  ریال
قارچهای خوراکی - ایران - پرورش و تکثیر
موقعیت
کشاورزی
3
168

آشنایی با نژادهای بومی گوسفند و بز ایران  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006362755
-
آموزش و ترویج کشاورزی
250,000  ریال
گوسفندها - نژاد
گوسفندها - ایران - نژاد
بزها - نژاد
موقعیت
کشاورزی
R4 Z4

آشنایی با نژادهای بومی گوسفند و بز ایران  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006362755
-
آموزش و ترویج کشاورزی
250,000  ریال
گوسفندها - نژاد
گوسفندها - ایران - نژاد
بزها - نژاد
موقعیت
کشاورزی
3
168

آموزش نرم‌افزارهای آنالیز فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006362441
ولی‌اله مهدیزاده,ناصر صفایی
آموزش و ترویج کشاورزی
140,000  ریال
ژنتیک جمعیت - نرم‌افزار
تکامل انواع - نرم‌افزار
موقعیت
کشاورزی
R4 Z4

آموزش نرم‌افزارهای آنالیز فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006362441
ولی‌اله مهدیزاده,ناصر صفایی
آموزش و ترویج کشاورزی
140,000  ریال
ژنتیک جمعیت - نرم‌افزار
تکامل انواع - نرم‌افزار
موقعیت
کشاورزی
3
168

ارزیابی بیماری‌های گیاهان زراعی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007744079
ناصر صفایی,عباس خیری
آموزش و ترویج کشاورزی
160,000  ریال
گیاهان زراعی - بیماری‌ها و آفت‌ها
موقعیت
کشاورزی
3
168

ارزیابی بیماری‌های گیاهان زراعی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786007744079
ناصر صفایی,عباس خیری
آموزش و ترویج کشاورزی
160,000  ریال
گیاهان زراعی - بیماری‌ها و آفت‌ها
موقعیت
کشاورزی
R4 Z4