جستجو
328

10 گناه نابخشودنی در بازاریابی: نشانه‌ها و راهکارها  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006465494
فیلیپ کاتلر
آموخته
55,000  ریال
بازاریابی - مدیریت
موقعیت
کودک ونوجوان
4
195

10 گناه نابخشودنی در بازاریابی: نشانه‌ها و راهکارها  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006465494
فیلیپ کاتلر
آموخته
55,000  ریال
بازاریابی - مدیریت
موقعیت
کودک و نوجوان
R5 Z6

90 روز اول در بازاریابی شبکه‌ای  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008237198
آنجل اولورا
آموخته
80,000  ریال
بازاریابی چند سطحی
موقعیت
کودک ونوجوان
4
195

90 روز اول در بازاریابی شبکه‌ای  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008237198
آنجل اولورا
آموخته
80,000  ریال
بازاریابی چند سطحی
موقعیت
کودک و نوجوان
R5 Z6

آمار و احتمالات = Statistics & probality  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006465135
مهدی نفری
آموخته
170,000  ریال
آمار ریاضی - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
احتمالات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
موقعیت
کودک و نوجوان
R5 Z6

آمار و احتمالات = Statistics & probality  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786006465135
مهدی نفری
آموخته
170,000  ریال
آمار ریاضی - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
احتمالات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)
موقعیت
کودک ونوجوان
4
195

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی برای کودکان 14-8 سال)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786007768198
-
آموخته
80,000  ریال
اندیشه و تفکر - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
اندیشه و تفکر خلاق در کودکان - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
کودک و نوجوان
R5 Z6

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی برای کودکان 14-8 سال)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006465180
-
آموخته
55,000  ریال
اندیشه و تفکر - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
اندیشه و تفکر خلاق در کودکان - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
کودک و نوجوان
R5 Z6

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی برای کودکان 14-8 سال)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006465180
-
آموخته
55,000  ریال
اندیشه و تفکر - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
اندیشه و تفکر خلاق در کودکان - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
کودک و نوجوان
R5 Z6

آموزش تفکر به کودکان (تمرینات عملی برای کودکان 14-8 سال)  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007768198
-
آموخته
80,000  ریال
اندیشه و تفکر - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
اندیشه و تفکر خلاق در کودکان - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
کودک ونوجوان
4
195