جستجو
90

آسیبهای اسکلتی عضلانی در زنان نظامی  

9786006824239
حامد اقدم ساره صمدی حسن برادران
آرین پژوهش
95,000  ریال
1393
پزشکی
موقعیت
پزشکی
B
4
85

آسیبهای مرتبط با طب انتظامی  

9786006824208
ساره صمدی
آرین پژوهش
0  ریال
1393
پزشکی
موقعیت
پزشکی
B
4
85

آسیب‌های عضلانی اسکلتی در زنان نظامی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006824239
-
آرین پژوهش
95,000  ریال
دستگاه عضلانی اسکلتی - زخم‌ها و آسیب‌ها
زنان سرباز - زخم‌ها و آسیب‌ها
سربازان - زخم‌ها و آسیب‌ها
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

آسیب‌های مرتبط با طب انتظامی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006824208
ساره صمدی
آرین پژوهش
0  ریال
آسیب‌شناسی
پزشکی نظامی - کتابشناسی
پزشکی نظامی - مقاله‌نامه
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

آناتومی اندام  

9786009217731
داوود رمزی
آرین پژوهش
40,000  ریال
1391
پزشکی
موقعیت
پزشکی
B
4
85

آناتومی اندام  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009217731
داوود رمزی
آرین پژوهش
40,000  ریال
کالبدشناسی انسان
کالبدشناسی انسان - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

آناتومی اندام  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786006824321
داوود رمزی
آرین پژوهش
360,000  ریال
کالبدشناسی انسان
کالبدشناسی انسان - آزمونها و تمرینها (عالی)
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

آناتومی اندام گزیده آناتومی اسنل و گری  

9786009240388
داوود رمزی
آرین پژوهش
78,000  ریال
1391
پزشکی
موقعیت
پزشکی
B
4
85

آناتومی اندام: گزیده آناتومی اسنل و گری  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009240388
داوود رمزی
آرین پژوهش
78,000  ریال
کالبدشناسی انسان
کالبدشناسی انسان - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

آناتومی تنه گزیده آناتومی اسنل و گری  

9786006824017
داوود رمزی
آرین پژوهش
195,000  ریال
1393
پزشکی
موقعیت
پزشکی
B
4
85