جستجو
134

آسیب‌شناسی خودکشی، خودزنی و دگرزنی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008242246
رضا باتمانی
آریاداد
92,000  ریال
خودکشی
خودآسیب‌زنی
آزارگری
موقعیت
حقوقی
2
121

آموزش شیوه‌های قراردادنویسی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786009598878
محمدحسین کارخیران,زهرا زمانی
آریاداد
120,000  ریال
قراردادها - ایران - فرمها
قراردادها - ایران - طرز تنظیم
موقعیت
حقوقی
2
121

آموزش شیوه‌های قراردادنویسی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786009598878
محمدحسین کارخیران,زهرا زمانی
آریاداد
120,000  ریال
قراردادها - ایران - فرمها
قراردادها - ایران - طرز تنظیم
موقعیت
حقوقی
2
121

آموزش شیوه‌های قراردادنویسی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786009598878
محمدحسین کارخیران,زهرا زمانی
آریاداد
120,000  ریال
قراردادها - ایران - فرمها
قراردادها - ایران - طرز تنظیم
موقعیت
حقوقی
2
121

آیین دادرسی کیفری  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008242116
-
آریاداد
150,000  ریال
آیین دادرسی جزایی - ایران
موقعیت
حقوقی
2
121

آیین دادرسی کیفری  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008242123
-
آریاداد
175,000  ریال
آیین دادرسی جزایی - ایران
حقوق جزا - ایران
موقعیت
حقوقی
2
121

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008242819
حسین دارآفرین
آریاداد
0  ریال
آزمایشگاه پزشکی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - مدیریت
موقعیت
حقوقی
2
121

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008242826
حسین دارآفرین
آریاداد
0  ریال
تشخیص آزمایشگاهی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - مدیریت
موقعیت
حقوقی
2
121

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008242819
حسین دارآفرین
آریاداد
0  ریال
آزمایشگاه پزشکی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - مدیریت
موقعیت
حقوقی
2
121

اصول طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786008242826
حسین دارآفرین
آریاداد
0  ریال
آزمایشگاه پزشکی - کنترل کیفی
آزمایشگاه پزشکی - مدیریت
موقعیت
حقوقی
2
121