جستجو
53

آزمون جامع علوم پایه پزشکی -اسفند88  

9786007206100
منصور میرزایی
آرامیر
60,000  ریال
1393
پزشکی
موقعیت
پزشکی

آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی-اسفند91  

9786009371181
دکتر میرزایی
آرامیر
60,000  ریال
1393
پزشکی
موقعیت
پزشکی

آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 90  

9786009371143
دکتر منصور میرزایی
آرامیر
60,000  ریال
1395
پزشکی
موقعیت
پزشکی

آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 93  

9786007206249
سید محمد پیری
آرامیر
70,000  ریال
1395
پزشکی
موقعیت
پزشکی

آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 90  

9786009322275
احمد معصومی
آرامیر
30,000  ریال
1395
پزشکی
موقعیت
پزشکی

آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور 94  

9786007206348
سید محمد پیری
آرامیر
90,000  ریال
1395
پزشکی
موقعیت
پزشکی

آزمونهای طبقه بندی شده داروسازی ج 2  

9786009322268
منصور میرزایی
آرامیر
248,000  ریال
1393
داروسازی
موقعیت
پزشکی

آسیب شناسی  

9786007206140
دکتر منصور میرزایی
آرامیر
128,000  ریال
1394
پزشکی
موقعیت
پزشکی

اصول انگل شناسی.تکیاخته شناسی.بندپاشناسی.قارچشناسی .براون.نوا.مارکل.ریپون  

9786009371112
دکترحامداختیاری -دکتربهنودشاهی
آرامیر
178,000  ریال
1394
پزشکی
موقعیت
پزشکی

اصول بیوشیمی انسانی هارپر.لنینجر  

9786007206096
دکترحامداختیاری -علی اکبرمراتان
آرامیر
218,000  ریال
1394
پزشکی
موقعیت
پزشکی