جستجو
482

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ...  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9789642580224
محمدحسین باقیانی‌مقدم,محمدحسن احرام‌پور
آثار سبحان
158,000  ریال
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
بهداشت همگانی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران
موقعیت
پزشکی
امیرکبیر
1

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی به کارشناسی ارشد تا اسفند92221392  

9786006531557
باقیانی - احرام پوش
آثار سبحان
158,000  ریال
1393
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بهداشت همگانی - آزمونها و تمرینها (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی به کارشناسی ارشد...  

9786006531304
محمدحسن احرام‌پوش حسن شهبازی محمدحسین باقیانی‌مقدم
آثار سبحان
139,000  ریال
1391
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بهداشت همگانی - آزمونها و تمرینها (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی به کارشناسی ارشد...  

9786006531045
محمدحسن احرام‌پوش محمدحسین باقیانی‌مقدم راضیه ذوالقدر
آثار سبحان
72,000  ریال
1390
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بهداشت همگانی - آزمونها و تمرینها (عالی) دانشگاهها و مدارس عالی - ایران - آزمونها
موقعیت
پزشکی

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی به کارشناسی ارشد...  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786006531304
محمدحسن احرام‌پوش,حسن شهبازی,محمدحسین باقیانی‌مقدم
آثار سبحان
139,000  ریال
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
بهداشت همگانی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران
موقعیت
پزشکی
امیرکبیر
1

200 سوال آزمون دستیاری اسفند 1388 همراه با پاسخ تشریحی  

9789642580705
گردآورنده : سیدجواد موسوی
آثار سبحان
39,000  ریال
1389
کارآموزی (پزشکی) - آزمون‌ها و تمرین‌ها پزشکی - آزمونها و تمرینها
موقعیت
پزشکی

200 سوال آزمون پیش‌کارورزی شهریور 87 همراه با پاسخ تشریحی: بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  

9789642580415
گردآورنده : سیدجواد موسوی گردآورنده : سمیه موسوی
آثار سبحان
29,500  ریال
1388
کارآموزی (پزشکی) - آزمون‌ها و تمرین‌ها پزشکی - پرسشها و پاسخها پزشکی - آزمونها و تمرینها
موقعیت
پزشکی

Basic English for medical and paramedical students  

9789642580200
محمدرضا مزین کاظم برزگر ویراستار : پرویز بیرجندی
آثار سبحان
68,000  ریال
1391
زبان انگلیسی - کتابهای قرائت - پزشکی زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
پزشکی

Basic English for medical and paramedical students  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786006531465
محمدرضا مزین,کاظم برزگر
آثار سبحان
158,000  ریال
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - پزشکی
موقعیت
پزشکی
امیرکبیر
1

Basic English for medical and paramedical students  

استان آذربایجان شرقی/نمایشگاه کتاب تبریز 98
9786006531465
محمدرضا مزین,کاظم برزگر
آثار سبحان
134,000  ریال
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - پزشکی
موقعیت
پزشکی
امیرکبیر
1