جستجو
52

آبراهام مازلو: زندگی‌نامه و گزیده سخنان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251156
-
آتیلا
0  ریال
کلمات قصار آمریکایی
روان‌شناسان - کلمات قصار
مزلو، آبراهام‌هرولد، 1908 - 1970م - کلمات قصار
مزلو، آبراهام‌هرولد، 1908 - 1970م
موقعیت
عمومی
R3 Z8

آلبرت انیشتین "زندگی‌نامه و گزیده سخنان"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251095
-
آتیلا
0  ریال
اینشتین، آلبرت، 1955 - 1879م.
اینشتین، آلبرت، 1955 - 1879م. - سرگذشتنامه
فیزیکدانان - سرگذشتنامه
اینشتین، آلبرت، 1955 - 1879م. - کلمات قصار
موقعیت
عمومی
R3 Z8

آنتون پاولوویچ چخوف "زندگی‌نامه و گزیده سخنان"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251132
-
آتیلا
0  ریال
نویسندگان روسی - قرن 19 - سرگذشتنامه
چخوف، آنتوان پاولوویچ، 1860 - 1904 م.
چخوف، آنتوان پاولوویچ، 1860 - 1904 م. - کلمات قصار
موقعیت
عمومی
R3 Z8

آنتونی رابینز "زندگی‌نامه و گزیده سخنان"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251231
-
آتیلا
0  ریال
رابینز، آنتونی، 1961 - سرگذشتنامه
رابینز، آنتونی، 1961 - کلمات قصار
موقعیت
عمومی
R3 Z8

افلاطون: زندگی‌نامه و گزیده سخنان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251170
-
آتیلا
0  ریال
افلاطون، 427؟ - 347؟ ق.م. - سرگذشتنامه
افلاطون، 427؟ - 347؟ ق.م. - کلمات قصار
موقعیت
عمومی
R3 Z8

جبران خلیل‌جبران: زندگی‌نامه و گزیده سخنان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251200
-
آتیلا
0  ریال
جبران، جبران‌خلیل، 1931 - 1883
نویسندگان عرب - لبنان - سرگذشتنامه
جبران، جبران‌خلیل، 1931 - 1883 - کلمات قصار
نویسندگان عرب - ایالات متحده
موقعیت
عمومی
R3 Z8

دانته آلیگری "زندگی‌نامه و گزیده سخنان"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251613
-
آتیلا
0  ریال
دانته، آلیگیری 1265 - 1321 م. - کلمات قصار
نویسندگان ایتالیایی - ‏‫از آغاز تا ۱۵۰۰م.‏ - سرگذشتنامه
موقعیت
عمومی
R3 Z8

دیوان حافظ: بر اساس نسخه دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251262
شمس‌الدین‌محمد حافظ
آتیلا
0  ریال
حافظ، شمس‌الدین‌محمد، - 792 ق. - فال‌گیری
فالگیری
شعر فارسی - قرن 8ق.
موقعیت
عمومی
R3 Z8

دیوان حافظ: بر اساس نسخه دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251262
شمس‌الدین‌محمد حافظ
آتیلا
270,000  ریال
حافظ، شمس‌الدین‌محمد، - 792 ق. - فال‌گیری
فالگیری
شعر فارسی - قرن 8
موقعیت
عمومی
R3 Z8

دیوان پروین اعتصامی  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008251323
-
آتیلا
400,000  ریال
شعر فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
R3 Z8