جستجو
81

آزادی از زندان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009638611
دن گاتمن
آتون کتاب
50,000  ریال
داستان‌های کودکان (آمریکایی) - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

آلیس در سرزمین عجایب  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008388982
لوئیس کارول
آتون کتاب
60,000  ریال
داستان‌های تخیلی
شخصیتهای کارتونی - داستان
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

آپ  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008388388
تننت ردبنک
آتون کتاب
60,000  ریال
داستان‌های تخیلی
دوستی - داستان
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

اجماع، حجیت یا عدم حجیت  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008388715
محمدرضا کاظم‌زاده,فاطمه کاظم‌زاده,مجتبی شایسته‌نیا,محمدکاظم کاظم‌زاده,فهیمه ریاحی‌نبی,سکینه غدیری,رضا بهشتی‌پور,سعید منزه
آتون کتاب
60,000  ریال
اجماع (فقه)
حجیت (فقه)
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

اختراعات انسان از ابتدا  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008388296
بابک اعتمادی
آتون کتاب
180,000  ریال
اختراعات - ادبیات کودکان و نوجوانان
اطلاعات عمومی - ادبیات کودکان و نوجوانان
دایره‌المعارفها و واژه‌نامه‌های کودکان و نوجوانان
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

از دست این تراکتورها!  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008388821
فرانک بریوس
آتون کتاب
60,000  ریال
تراکتورها
داستان‌های تخیلی
داستان‌های کارتونی
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

اعجاز کار پاره‌وقت (سود بردن بهتر از دستمزد گرفتن است)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786007260098
ای.جیمز رون
آتون کتاب
60,000  ریال
موفقیت
بازاریابی چند سطحی
موفقیت در کسب و کار
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

الکی خوشحال  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008388166
دن گاتمن
آتون کتاب
50,000  ریال
داستان‌های کودکان (آمریکایی) - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

انتخاب رشته  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008388371
بابک اعتمادی
آتون کتاب
400,000  ریال
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
اطلاعات عمومی - ادبیات کودکان و نوجوانان
دایره‌المعارفها و واژه‌نامه‌های کودکان و نوجوانان
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2

انرژی هسته‌ای  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786008388500
بابک اعتمادی
آتون کتاب
250,000  ریال
انرژی اتمی - ادبیات کودکان و نوجوانان
اطلاعات عمومی - ادبیات کودکان و نوجوانان
دایره‌المعارفها و واژه‌نامه‌های کودکان و نوجوانان
موقعیت
عمومی
انتهای راهرو2