جستجو
39

English for the students of operating room  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009641215
سرور اشتریان,حسین اشتریان
آبادیس طب
150,000  ریال
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - اتاق عمل
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

اصول مشاوره و آموزش بیمار (با رویکرد مراقبت‌های دارویی)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009641291
خیرالله غلامی,محمدرضا جوادی,مژده محمدی
آبادیس طب
400,000  ریال
بیماران - آموزش - روش‌شناسی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

اطلس جراحی زولینجر  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009641239
-
آبادیس طب
139,000  ریال
جراحی - اطلسها
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

تاثیر هوشمندسازی مدارس در ارتقاء یادگیری دانش آموزان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009641208
عفت نوذری
آبادیس طب
100,000  ریال
نظامهای آموزشی هوشمند - ایران - شهریار (تهران) - نمونه‌پژوهی
شاگردان دبیرستان - ایران - شهریار (تهران) - نمونه‌پژوهی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009512799
-
آبادیس طب
450,000  ریال
بیهوشی (پزشکی)
داروهای بیهوشی - مصارف درمانی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009641253
-
آبادیس طب
450,000  ریال
بیهوشی (پزشکی)
داروهای بیهوشی - مصارف درمانی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009719167
رونالددی. میلر
آبادیس طب
850,000  ریال
بیهوشی (پزشکی)
داروهای بیهوشی - مصارف درمانی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009641260
رونالددی. میلر
آبادیس طب
650,000  ریال
بیهوشی (پزشکی)
داروهای بیهوشی - مصارف درمانی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009512782
رونالددی. میلر
آبادیس طب
350,000  ریال
بیهوشی (پزشکی)
داروهای بیهوشی - مصارف درمانی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

ترجمه کامل اصول بیهوشی میلر 2015  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786009719174
رونالددی. میلر
آبادیس طب
120,000  ریال
بیهوشی (پزشکی)
داروهای بیهوشی - مصارف درمانی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4