جستجو
372,648

"داستان‌های فیلی و فیگی: نرو دیگه!"  

جنوب استان کرمان/ نمایشگاه کتاب جیرفت 96
9786008675280
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
2
1
12

"داستان‌های فیلی و فیگی: نرو دیگه!"  

استان سمنان/ نمایشگاه کتاب سمنان 96
9786008675280
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
3
100

"زبیندن" پیاده گرد  

9789644041990
کریستوف سیمون ؛ مترجم:امید اجتماعی‌جندقی
علمی
85,000  ریال
92
عمومی
موقعیت
عمومی
شبستان
17
6

"زبیندن" پیاده گرد  

استان بوشهر/ نمایشگاه کتاب بوشهر 96
9789644041990
کریستوف سیمون ؛ مترجم:امید اجتماعی‌جندقی
علمی
85,000  ریال
92
عمومی
موقعیت
عمومی
Z3

"سر" در عرفان اسلامی  

استان سمنان/ نمایشگاه کتاب سمنان 96
9786007644539
قاسم روفی, الهام رضوانی مقدم
حبله رود
120,000  ریال
1395
عرفان اسلامی
موقعیت
عمومی
66
66

"شبکه بندی (مش بندی) ساختار یافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"  

9789643776428
جابرمهدی نژاد گرجی
ناقوس
150,000  ریال
1392
نرم افزار
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102

"عشق منی مامانی، بابایی تو رو هم دوست دارم"  

استان بوشهر/ نمایشگاه کتاب بوشهر 96
9786008347477
رامتین فرزاد
پرتقال
120,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
Z7

"عشق منی مامانی، بابایی تو رو هم دوست دارم"  

جنوب استان کرمان/ نمایشگاه کتاب جیرفت 96
9786008347477
رامتین فرزاد
پرتقال
120,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
2
1
12

"عشق منی مامانی، بابایی تو رو هم دوست دارم"  

استان سمنان/ نمایشگاه کتاب سمنان 96
9786008347477
رامتین فرزاد
پرتقال
120,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
3
100

"ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: ماهی خیکی ژوراسیکی"  

استان بوشهر/ نمایشگاه کتاب بوشهر 96
9786008675020
الهام فیاضی
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
Z7