جستجو
283,548

"عهد جدید" در بوته‌ی نقد عقلی (کتاب سوم)  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789643519834
اصغر رستگار
نگاه
600,000  ریال
کتاب مقدس - عهد جدید - نقد و تفسیر
کتاب مقدس - عهد عتیق - نقد و تفسیر
موقعیت
عمومی
2
109&110

"عهد جدید" در بوته‌ی نقد عقلی (کتاب سوم)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789643519834
اصغر رستگار
نگاه
600,000  ریال
کتاب مقدس - عهد جدید - نقد و تفسیر
کتاب مقدس - عهد عتیق - نقد و تفسیر
موقعیت
عمومی
R1 Z10

"فلسفه روش‌شناسی تحقیق علمی در جغرافیا"  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789640341223
فاطمه بهفروز
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
48,000  ریال
جغرافیا - تحقیق - روش‌شناسی
موقعیت
دانشگاهی
R5 Z5

"مختصر" در اعمال حج و عمره مطابق با مذاهب هشت‌گانه اسلامی (جعفری، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، زیدی، ظاهری، اباضی)  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789641672210
محمدمهدی نجف
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
70,000  ریال
حج
فقه تطبیقی
حج عمره
موقعیت
عمومی
2
83

"مکتوبات قدسیه"  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786007572474
محمدمعصوم نقشبندی‌مجددی‌خراسانی‌پرچمنی
خواجه عبدا... انصاری
150,000  ریال
عرفان
موقعیت
عمومی
1
37

"نماز" نور چشم پیامبر اعظم (ص)  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789640914496
ابراهیم امینی
موسسه بوستان کتاب
60,000  ریال
نماز
نماز - احادیث
نماز - جنبه‌های قرآنی
موقعیت
عمومی
انتهای سالن
90

"نماز" نور چشم پیامبر اعظم (ص)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789640914496
ابراهیم امینی
موسسه بوستان کتاب
60,000  ریال
نماز
نماز - احادیث
نماز - جنبه‌های قرآنی
موقعیت
عمومی
R2 Z2

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
299,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
انتهای سالن
93&94

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
229,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روانشناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
انتهای سالن
93&94

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
259,000  ریال
بیمه عمر - ایران - بازاریابی
موقعیت
عمومی
R1 Z10