جستجو
283,548

"سفینه مداحی" مجموعه شعر آیینی: گزیده‌ای از سروده‌ها و دفتر محفوظات مداح اهل بیت عصمت و طهارت (ع)...  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786003132610
-
سفیر اردهال
160,000  ریال
مداحان - ایران
موقعیت
عمومی
R3 Z3

"شبکه بندی (مش بندی) ساختار یافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"  

9789643776428
جابرمهدی نژاد گرجی
ناقوس
150,000  ریال
1392
نرم افزار
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102

"صفر تا صد" تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786001015342
مالکوم تیلر
جامعه نگر
299,000  ریال
الکتروکاردیوگرافی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

"صفر تا صد" تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786001015342
مالکوم تیلر
جامعه نگر
299,000  ریال
الکتروکاردیوگرافی
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

"صفر تا صد" تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب)  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786001015342
مالکوم تیلر
جامعه نگر
299,000  ریال
الکتروکاردیوگرافی
موقعیت
پزشکی
3
141

"صفر تا صد" تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب)  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786001015342
مالکوم تیلر
جامعه نگر
299,000  ریال
الکتروکاردیوگرافی
موقعیت
پزشکی
3
141

"صفر تا صد" تفسیرگرافی قفسه سینه (تفسیر خودمانی گرافی قفسه سینه)  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786001014888
داریوش حسن‌زاده
جامعه نگر
299,000  ریال
قفسه سینه - بیماری‌ها - تشخیص
قفسه سینه - پرتونگاری
موقعیت
پزشکی
انتهای راهرو4

"صفر تا صد" تفسیرگرافی قفسه سینه (تفسیر خودمانی گرافی قفسه سینه)  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786001014888
داریوش حسن‌زاده
جامعه نگر
299,000  ریال
قفسه سینه - بیماری‌ها - تشخیص
قفسه سینه - پرتونگاری
موقعیت
پزشکی
3
141

"عاشورا" انقلابی در جانها و وجدانها  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان97
9786004350204
سیدمحمد اصغری
اطلاعات
180,000  ریال
عاشورا
عاشورا - تاثیر
عاشورا - تاریخ
عاشورا - فلسفه
واقعه کربلا، 61ق. - تاثیر
موقعیت
عمومی
1
19

"عاشورا" انقلابی در جانها و وجدانها  

استان هرمزگان/ نمایشگاه کتاب بندرعباس 97
9786004350204
سیدمحمد اصغری
اطلاعات
180,000  ریال
عاشورا
عاشورا - تاثیر
عاشورا - تاریخ
عاشورا - فلسفه
واقعه کربلا، 61ق. - تاثیر
موقعیت
عمومی
R3 Z3