جستجو
145,482

(*)انسان کامل از دیدگاه مولوی  

9789651188732
جلیل آقاخانی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
150,000  ریال
1394
عرفان
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)بررسی تطبیقی سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک  

9789644119163
محمد حسین طاهری آکردی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
ادیان
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)جایگاه توحید در نظام تعلیم و تربیت  

9789644119415
محمد حسین کریمی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
80,000  ریال
1394
علوم تربیتی
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 1  

9789644119514
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 2  

9789644119521
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت  

9789644118715
محمد تقی یوسفی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)سیره نبوی در مدیریت تعارض  

9789644119200
محمد علی زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
130,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی  

9789645883483
محمد رضا باقر زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
120,000  ریال
1394
حقوق
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری  

9789644118500
محمد سربخشی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
170,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
A
3
53

(*)چیستی و نقش قضایای تحلیلی و ترکیبی در منطق و معرفت شناسی  

9789644119392
احمد ترابی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
210,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
A
3
53