جستجو
161,430

"عهد جدید" در بوته‌ی نقد عقلی (کتاب سوم)  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789643519834
اصغر رستگار
نگاه
600,000  ریال
کتاب مقدس - عهد جدید - نقد و تفسیر
کتاب مقدس - عهد عتیق - نقد و تفسیر
موقعیت
عمومی
ورودی راست
6

"فلسفه روش‌شناسی تحقیق علمی در جغرافیا"  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789640341223
فاطمه بهفروز
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
48,000  ریال
جغرافیا - تحقیق - روش‌شناسی
موقعیت
دانشگاهی
6
129

"مختصر" در اعمال حج و عمره مطابق با مذاهب هشت‌گانه اسلامی (جعفری، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، زیدی، ظاهری، اباضی)  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789641672210
محمدمهدی نجف
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
70,000  ریال
حج
فقه تطبیقی
حج عمره
موقعیت
عمومی
1
206

"نماز" نور چشم پیامبر اعظم (ص)  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789640914496
ابراهیم امینی
موسسه بوستان کتاب
60,000  ریال
نماز
نماز - احادیث
نماز - جنبه‌های قرآنی
موقعیت
عمومی
1
14

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
229,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
259,000  ریال
بیمه عمر - ایران - بازاریابی
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
349,000  ریال
بیمه عمر - ایران - بازاریابی
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
369,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
229,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12

"نه" به "نه" در فروش بیمه‌های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان  

استان سیستان و بلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان 98
9789642367467
حمید امامی
نسل نواندیش
229,000  ریال
فروشندگی - جنبه‌های روان‌شناسی
بیمه عمر - بازاریابی
مشتری‌شناسی - جنبه‌های روان‌شناسی
فروشندگی - بیمه
موقعیت
عمومی
1
12