جستجو
372,648

"960 سوال چهارجوابی مدیریت استراتژیک پیشرفته"  

9789648545180
احمدرضا مدرسی
تانیش
200,000  ریال
1392
برنامهریزی راھبردی -- آموزش برنامهای موضوع : برنامهریزی راھبردی -- آزمونھا و تمرینھا (عالی) شناسه افزوده : رسولی، رضا، ١٣٣٩ - . مدیریت استراتژیک پیشرفته شناسه افزوده : صالحی، علی، ١٣۵٣ - . مدیریت استراتژیک پیشرفته
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
17
1
277

"آریو برزن" مردی به بزرگی تاریخ  

9789641701651
بهروز واثقی
ابوعطا
25,000  ریال
1392
آشنایی تاریخ ایران-آموزش مهارت‌های زندگی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
48

"آریو برزن" مردی به بزرگی تاریخ  

9789641701651
بهروز واثقی
ابوعطا
25,000  ریال
1392
آشنایی تاریخ ایران-آموزش مهارت‌های زندگی
موقعیت
کودک و نوجوان
22
A
73

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سیندرلا"  

استان بوشهر/ نمایشگاه کتاب بوشهر 96
9786008347859
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
Z7

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سیندرلا"  

جنوب استان کرمان/ نمایشگاه کتاب جیرفت 96
9786008347859
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
2
1
12

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سیندرلا"  

استان سمنان/ نمایشگاه کتاب سمنان 96
9786008347859
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
3
100

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: پری دریایی"  

استان بوشهر/ نمایشگاه کتاب بوشهر 96
9786008347866
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
Z7

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: پری دریایی"  

جنوب استان کرمان/ نمایشگاه کتاب جیرفت 96
9786008347866
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
2
1
12

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: پری دریایی"  

استان سمنان/ نمایشگاه کتاب سمنان 96
9786008347866
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
3
100

"اسم مجموعه: قصه ها عوض می شوند: سفیدبرفی"  

استان بوشهر/ نمایشگاه کتاب بوشهر 96
9786008347842
رامتین فرزاد
پرتقال
140,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
Z7