"خاقانی" شاعری دیر آشنا

فارسی
9789644014963
علی دشتی
-
زوار
خاقانی، بدیل‌بن‌علی، 529 - 595 ق. - نقد و تفسیر<br/>شعر فارسی - قرن 6 - تاریخ و نقد - آموزش برنامه‌ای<br/>
120,000 ریال
موقعیت
عمومی
R3 Z8