"جمع‌آوری آب برای تولید محصول"

فارسی
9786006362977
د. پرنسس,اس. وولفر,کا. زیگرت
علیرضا راحمی,محمود حسین‌نیا
آموزش و ترویج کشاورزی
کشاورزی مناطق خشک<br/>کشاورزی - تامین آب<br/>آب - جمع‌آوری <br/>
120,000 ریال
موقعیت
کشاورزی
2
1
54