"شبکه بندی (مش بندی) ساختار یافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"

فارسی
9789643776428
جابرمهدی نژاد گرجی
ناقوس
نرم افزار
150,000 ریال
1392
دراین کتاب می آموزید: هدف از نگارش این کتاب، آموزش نحوه شبکه بندی ساختاری در نرم افزار های اجزای محدود به AnsysوAbaqusاست. شبکه بندی یکی از مراحل مهم در تحلیل مسائل FEوCFDاست به طوری که کیفیت آن برخروجی مساله تاثیرگذارخواهدبو.بنابراین ایجادیک مدل شبکه بندی منظم با المان های شش وجهی مورد توجه تحلیل گران بوده ودر حال حاضردستیابی به آن جزبا نرم افزار ها وتکنیک های خاص امکان پذیرنیست . دراین کتاب با استفاده از تکنیک پارتیشن بندی ،مدل های موردنظر درنرم افزارSolidWorkپارتیشن بندی شده وسپس در نرم افزار های اجزای محدود فراخوانی می شوندوعملیات مش بندی در نرم افزار های مورد نظرانجام می پذیرد.دراین روش ،مدلسازی قطعه ای که قرار است آنالیزگردد می توانددرهرنرم افزار CADانجام پذیرد امابرای انجام پارتیشن بندی،لازم است مدل با فرمت مناسب با نرم افزارSolidWorkانتقال یابد.علت انتخاب نرم افزار SolidWorkجهت پارتیشن بندی این است که این نرم افزار دارای قابلیت هایی است مشابه آن درسایرنرم افزارهای CADکمتردیده می شودورسیدن یه این هدف با استفاده ازآنها مشکل است.سوایی این مسائل،SolidWorkنرم افزاری است که اکثرمهندسین با آن آشنا هستندوبنابراین راحت تر می توانند جهت رسیدن به اهداف این کتاب از آن استفاده نمایند . شیوه تدریس این کتاب به صورت حل مساله است که باشیب ملایمی ازمسائل ساده شروع شده وبه مسائل پیشرفته ختم می گردد.مثال های حل شده دراین کتاب به گونه ای انتخاب شده که تکنیک های پارتیشن بندی رابرروی مدل های گوناگون آموزش دهند هرچندکه دربرخی از این مدل ها شبکه بندی ساختاری اهمیت چندان اهمیت ندارد.کتاب شامل یک CDضمیمه است که درآن فایل های مورد نیازبرای شروع هرفصل وجوددارد که توسط نرم افزارSolidWork2010آماده گردیده است وبنابراین برای انجام مسائل این کتاب نیاز به نسخه 2010یابالاتر این نرم افزارخواهیدداشت. روش شبکه بندی دراین کتاب ،تقریبا درمورد تمامی نرم افزار های اجزای محدود نظیرMSC.Patran،ABAQUSE،ANSYSوهمچنین نرم افزار های حجم محدودنظیرFire،Fluent،CFXقابل استفاده است.
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102