از دوشنبه تا تهران

فارسی
978-600-150-068-8
رستم عجمی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
شعر فارسی - قرن 14
25,000