به رنگ خاکستر: مجموعه داستان برای نوجوانان

فارسی
978-600-5396-51-5
سیدسعید هاشمی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
داستانهای فارسی - قرن 14
46,500