انجمن صبح: نگاهی به مخمسات بیدل دهلوی

فارسی
978-600-5396-86-7
مرتضی امیری‌اسفندقه
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
شعر فارسی - قرن 12 - تاریخ و نقد، شعر فارسی - قرن 12
32,000