آسمان ابری دی

فارسی
978-600-5396-77-5
راضیه رجایی
تکا (وابسته به موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران)
شعر فارسی - قرن 14
12,500