جستجو
285,644

(*)گنجینه معرفت (6) معرفت شناسی مجموعه مقالات  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789644119484
جمعی از نویسندگان دایره المعارف/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
230,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
1
2
49

(*)گنجینه معرفت (6) معرفت شناسی مجموعه مقالات  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789644119484
جمعی از نویسندگان دایره المعارف/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
230,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
1
145

(048)شرح الاجرومیه  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789647440189
دحلان احمد الزینی
شرکت انتشارات ویژه نشر
60,000  ریال
2012
صرف ونحو
موقعیت
عمومی
4
294

(049)الدلاله الزمنیه فی الجمله العربیه  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789647440172
علی جابر المنصوری
شرکت انتشارات ویژه نشر
65,000  ریال
2013
صرف ونحو
موقعیت
عمومی
4
294

(2) 2495تمرین ریاضیات  

نمایشگاه کتاب البرز: 14 تا 20 شهریور 95
9789640718513
موسی - سیاح - کتابچی - جوادی
مبتکران
240,000  ریال
1392
کمک آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
نمایشگاهی
4
41

(2) 2495تمرین ریاضیات  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789640718513
موسی - سیاح - کتابچی - جوادی
مبتکران
240,000  ریال
1392
کمک آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
5
47

(2) 2495تمرین ریاضیات  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9789640718513
موسی - سیاح - کتابچی - جوادی
مبتکران
240,000  ریال
1392
کمک آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
4
127

(2) 2495تمرین ریاضیات  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789640718513
موسی - سیاح - کتابچی - جوادی
مبتکران
240,000  ریال
1392
کمک آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
2
2
28

(6ساله)20آزمون علوم دوره ابتدایی  

نمایشگاه کتاب البرز: 14 تا 20 شهریور 95
9789640715512
مصطفی قنبری
مبتکران
180,000  ریال
1392
کمک آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
نمایشگاهی
4
41

(6ساله)20آزمون علوم دوره ابتدایی  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789640715512
مصطفی قنبری
مبتکران
180,000  ریال
1392
کمک آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
5
47