جستجو
733,056

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان مازندران/نمایشگاه کتاب مازندران
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
5 راست
289

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
4
379

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان یزد / نمایشگاه کتاب یزد
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
4
218

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
2
1
48

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
2
41

#EdJourney: A Roadmap to the Future of Education  

استان خوزستان /نمایشگاه کتاب اهواز
9781118898581
Lichtman
آوند دانش
956,000  ریال
2014
Education & ICT
موقعیت
عمومی
کارون
1
15

#EdJourney: A Roadmap to the Future of Education  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان
9781118898581
Lichtman
آوند دانش
956,000  ریال
2014
Education & ICT
موقعیت
عمومی
1
16

#EdJourney: A Roadmap to the Future of Education  

استان یزد / نمایشگاه کتاب یزد
9781118898581
Lichtman
آوند دانش
956,000  ریال
2014
Education & ICT
موقعیت
عمومی

#EdJourney: A Roadmap to the Future of Education  

استان اصفهان/نمایشگاه کتاب کاشان
9781118898581
Lichtman
آوند دانش
956,000  ریال
2014
Education & ICT
موقعیت
عمومی
2
16

#EdJourney: A Roadmap to the Future of Education  

استان قزوین / نمایشگاه کتاب قزوین
9781118898581
Lichtman
آوند دانش
956,000  ریال
2014
Education & ICT
موقعیت
عمومی
2دهخدا
1
46