جستجو
733,056

"کنز الابرار" نوحه سینه زنی در مدح و مراثی ال اطهار، جمعی پند و اندرز و گفتار  

استان مازندران/نمایشگاه کتاب مازندران
9648490279
اسماعیل مناجاتی فراهانی
حلم
5,000  ریال
841202
متفرقه
موقعیت
عمومی
3چپ
227

"کنز الابرار" نوحه سینه زنی در مدح و مراثی ال اطهار، جمعی پند و اندرز و گفتار  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان
9648490279
اسماعیل مناجاتی فراهانی
حلم
5,000  ریال
841202
متفرقه
موقعیت
عمومی
1
49

"کنز الابرار" نوحه سینه زنی در مدح و مراثی ال اطهار، جمعی پند و اندرز و گفتار  

استان قزوین / نمایشگاه کتاب قزوین
9648490279
اسماعیل مناجاتی فراهانی
حلم
5,000  ریال
841202
متفرقه
موقعیت
عمومی
2دهخدا
1
50

"گوهر مراد" شخصیت‌پردازی در داستان‌های غلامحسین ساعدی  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786009343669
مریم گلشن
فرهنگ عامه
100,000  ریال
1392
عمومی
موقعیت
عمومی
2
207

"گوهر مراد" شخصیت‌پردازی در داستان‌های غلامحسین ساعدی  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان
9786009343669
مریم گلشن
فرهنگ عامه
100,000  ریال
1392
عمومی
موقعیت
عمومی
2
92

"گوهر مراد" شخصیت‌پردازی در داستان‌های غلامحسین ساعدی  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786009343669
مریم گلشن
فرهنگ عامه
100,000  ریال
1392
عمومی
موقعیت
عمومی
2
1
4

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
4
166

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

نمایشگاه کتاب البرز: 14 تا 20 شهریور 95
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
نمایشگاهی
3
79

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان اصفهان/نمایشگاه کتاب کاشان
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
6
118

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان قزوین / نمایشگاه کتاب قزوین
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
1مینودر
1
94