جستجو
355,398

"داستان‌های فیلی و فیگی: ببین چه شیپوری می‌زنم!"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008675358
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"داستان‌های فیلی و فیگی: ببین چه شیپوری می‌زنم!"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008675358
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50

"داستان‌های فیلی و فیگی: نرو دیگه!"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008675280
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"داستان‌های فیلی و فیگی: نرو دیگه!"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008675280
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50

"زبیندن" پیاده گرد  

9789644041990
کریستوف سیمون ؛ مترجم:امید اجتماعی‌جندقی
علمی
85,000  ریال
92
عمومی
موقعیت
عمومی
شبستان
17
6

"شبکه بندی (مش بندی) ساختار یافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"  

9789643776428
جابرمهدی نژاد گرجی
ناقوس
150,000  ریال
1392
نرم افزار
موقعیت
دانشگاهی
B
4
102

"عشق منی مامانی، بابایی تو رو هم دوست دارم"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008347477
رامتین فرزاد
پرتقال
120,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"عشق منی مامانی، بابایی تو رو هم دوست دارم"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008347477
رامتین فرزاد
پرتقال
120,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50

"ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: ماهی خیکی ژوراسیکی"  

استان اردبیل/ نمایشگاه کتاب اردبیل 96
9786008675020
الهام فیاضی
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
1
63

"ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: ماهی خیکی ژوراسیکی"  

استان کرمانشاه/ نمایشگاه کتاب کرمانشاه 96
9786008675020
الهام فیاضی
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
زاگرس
2
50