جستجو
285,644

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 2  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789644119521
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
1
2
49

(*)رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9789644118715
محمد تقی یوسفی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
4
110

(*)رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789644118715
محمد تقی یوسفی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
1
145

(*)رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و کتاب و سنت  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789644118715
محمد تقی یوسفی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
فلسفه
موقعیت
عمومی
1
2
49

(*)سیره نبوی در مدیریت تعارض  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9789644119200
محمد علی زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
130,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
4
110

(*)سیره نبوی در مدیریت تعارض  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789644119200
محمد علی زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
130,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
1
145

(*)سیره نبوی در مدیریت تعارض  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789644119200
محمد علی زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
130,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
1
2
49

(*)ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9789645883483
محمد رضا باقر زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
120,000  ریال
1394
حقوق
موقعیت
عمومی
4
110

(*)ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789645883483
محمد رضا باقر زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
120,000  ریال
1394
حقوق
موقعیت
عمومی
1
145

(*)ضمانت اجراهای صلح و امنیت بین المللی  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789645883483
محمد رضا باقر زاده/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
120,000  ریال
1394
حقوق
موقعیت
عمومی
1
2
49