جستجو
285,644

(*)بررسی تطبیقی سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789644119163
محمد حسین طاهری آکردی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
ادیان
موقعیت
عمومی
1
2
49

(*)بررسی تطبیقی سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789644119163
محمد حسین طاهری آکردی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
ادیان
موقعیت
عمومی
1
145

(*)جایگاه توحید در نظام تعلیم و تربیت  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9789644119415
محمد حسین کریمی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
80,000  ریال
1394
علوم تربیتی
موقعیت
عمومی
4
110

(*)جایگاه توحید در نظام تعلیم و تربیت  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789644119415
محمد حسین کریمی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
80,000  ریال
1394
علوم تربیتی
موقعیت
عمومی
1
145

(*)جایگاه توحید در نظام تعلیم و تربیت  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789644119415
محمد حسین کریمی/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
80,000  ریال
1394
علوم تربیتی
موقعیت
عمومی
1
2
49

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 1  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9789644119514
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
4
110

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 1  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789644119514
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
1
145

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 1  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789644119514
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
1
2
49

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 2  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9789644119521
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
4
110

(*)جستارهایی در سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ج 2  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789644119521
جمعی از نویسندگان/-
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
200,000  ریال
1394
مدیریت
موقعیت
عمومی
1
145