جستجو
869,443

"داستان‌های فیلی و فیگی: نرو دیگه!"  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب منطقه آزاد اروند
9786008675280
رامتین فرزاد
پرتقال
150,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
5
226

"دعای کمیل" به همراه دعای آل یاسین و دعای فرج  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان
9786009363759
هادی سهیلی راد
بزم قلم
10,000  ریال
93
دعای کمیل
موقعیت
عمومی
3
109

"دعای کمیل" به همراه دعای آل یاسین و دعای فرج  

استان مازندران/نمایشگاه کتاب مازندران
9786009363759
هادی سهیلی راد
بزم قلم
10,000  ریال
93
دعای کمیل
موقعیت
عمومی
2چپ
127

"عشق منی مامانی، بابایی تو رو هم دوست دارم"  

استان خوزستان / نمایشگاه کتاب منطقه آزاد اروند
9786008347477
رامتین فرزاد
پرتقال
120,000  ریال
95
داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
5
226

"فن آوری کیک و کلوچه"  

نمایشگاه کتاب البرز: 14 تا 20 شهریور 95
9646832229
ادموندبارون بنیون, جی.اس.تی بمفورد, سیدرضا راست منش
علم کشاورزی ایران
40,000  ریال
1381
کشاورزی،محیط زیست
موقعیت
دانشگاهی
نمایشگاهی
3
69,70,71

"فن آوری کیک و کلوچه"  

نمایشگاه کتاب البرز: 14 تا 20 شهریور 95
9646832229
ادموندبارون بنیون, جی.اس.تی بمفورد, سیدرضا راست منش
علم کشاورزی ایران
90,000  ریال
1387
کشاورزی،محیط زیست
موقعیت
دانشگاهی
نمایشگاهی
3
69,70,71

"فن آوری کیک و کلوچه"  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9646832229
ادموندبارون بنیون, جی.اس.تی بمفورد, سیدرضا راست منش
علم کشاورزی ایران
40,000  ریال
1381
کشاورزی،محیط زیست
موقعیت
کشاورزی
5
346

"فن آوری کیک و کلوچه"  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9646832229
ادموندبارون بنیون, جی.اس.تی بمفورد, سیدرضا راست منش
علم کشاورزی ایران
90,000  ریال
1387
کشاورزی،محیط زیست
موقعیت
کشاورزی
5
346

"فن آوری کیک و کلوچه"  

استان مازندران/نمایشگاه کتاب مازندران
9646832229
ادموندبارون بنیون, جی.اس.تی بمفورد, سیدرضا راست منش
علم کشاورزی ایران
40,000  ریال
1381
کشاورزی،محیط زیست
موقعیت
کشاورزی
4راست
261

"فن آوری کیک و کلوچه"  

استان مازندران/نمایشگاه کتاب مازندران
9646832229
ادموندبارون بنیون, جی.اس.تی بمفورد, سیدرضا راست منش
علم کشاورزی ایران
90,000  ریال
1387
کشاورزی،محیط زیست
موقعیت
کشاورزی
4راست
261