جستجو
869,443

بازاریابی کارشناسی ارشد  

استان یزد / نمایشگاه کتاب یزد
9789641113713
محمد حقیقی علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
235,000  ریال
1392
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بازاریابی - آزمونها و تمرینها (عالی) بازاریابی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی
5
226

بازاریابی کارشناسی ارشد  

استان ایلام / نمیشگاه کتاب ایلام
9789641113713
محمد حقیقی علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
235,000  ریال
1392
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بازاریابی - آزمونها و تمرینها (عالی) بازاریابی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی
4
58

بازاریابی کارشناسی ارشد  

استان خوزستان /نمایشگاه کتاب اهواز
9789641113713
محمد حقیقی علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
235,000  ریال
1392
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بازاریابی - آزمونها و تمرینها (عالی) بازاریابی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی
خرمشهر
1
69

بازاریابی کارشناسی ارشد  

استان ایلام / نمیشگاه کتاب ایلام
9789641125952
نویسنده : محمد حقیقی ـ نویسنده : علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
260,000  ریال
1393
آموزشی
موقعیت
دانشگاهی
4
58

بازاریابی کارشناسی ارشد  

استان ایلام / نمیشگاه کتاب ایلام
9789641113713
نویسنده : محمد حقیقی ـ نویسنده : علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
235,000  ریال
1392
آموزشی
موقعیت
دانشگاهی
4
58

بازاریابی کارشناسی ارشد  

استان چهارمحال و بختیاری/نمایشگاه کتاب شهرکرد
9789641125952
نویسنده : محمد حقیقی ـ نویسنده : علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
260,000  ریال
1393
آموزشی
موقعیت
دانشگاهی
1
2
96

بازاریابی کارشناسی ارشد  

استان چهارمحال و بختیاری/نمایشگاه کتاب شهرکرد
9789641113713
نویسنده : محمد حقیقی ـ نویسنده : علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
235,000  ریال
1392
آموزشی
موقعیت
دانشگاهی
1
2
96

بازاریابی کارشناسی ارشد  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789641113713
محمد حقیقی علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
235,000  ریال
1392
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بازاریابی - آزمونها و تمرینها (عالی) بازاریابی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی
2
2
43

بازاریابی کارشناسی ارشد  

نمایشگاه کتاب البرز: 14 تا 20 شهریور 95
9789641113713
محمد حقیقی علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
235,000  ریال
1392
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران بازاریابی - آزمونها و تمرینها (عالی) بازاریابی - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی
نمایشگاهی
3
61

بازاریابی کارشناسی ارشد  

نمایشگاه کتاب البرز: 14 تا 20 شهریور 95
9789641125952
نویسنده : محمد حقیقی ـ نویسنده : علی‌اکبر افقهی‌فریمانی
مدرسان شریف
260,000  ریال
1393
آموزشی
موقعیت
دانشگاهی
نمایشگاهی
3
61