جستجو
733,056

تاریخ سیاسی ایران در دوره قاجار  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان
9789643726164
ابراهیم تیموری
سخن
0  ریال
1392
محمدقاجار، شاه ایران، 1222 - 1264ق. فتحعلی قاجار، شاه ایران، 1250 - 1185 ق روسیه - روابط خارجی - ایران ایران - روابط خارجی - قرن 13 ق. ایران - روابط خارجی - روسیه ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق.
موقعیت
عمومی
2
67

تاریخ سیاسی خاندان وکیل کردستان  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9786007168820
رستم علیخانی
علمی کالج
0  ریال
1394
تاریخ
موقعیت
عمومی
4
99

تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789640359419
و. ساگرین
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
50,000  ریال
1389
ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا
موقعیت
دانشگاهی
4
387

تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043  

استان قزوین / نمایشگاه کتاب قزوین
9789640359419
و. ساگرین
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
50,000  ریال
1389
ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا
موقعیت
دانشگاهی
1مینودر
1
87

تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043  

استان مازندران/نمایشگاه کتاب مازندران
9789640359419
و. ساگرین
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
50,000  ریال
1389
ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا
موقعیت
دانشگاهی
5 راست
300

تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043  

استان خوزستان /نمایشگاه کتاب اهواز
9789640359419
و. ساگرین
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
50,000  ریال
1389
ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا
موقعیت
دانشگاهی
خرمشهر
1
67

تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043  

استان اصفهان/نمایشگاه کتاب کاشان
9789640359419
و. ساگرین
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
50,000  ریال
1389
ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا
موقعیت
دانشگاهی
7
126-127

تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9789640359419
و. ساگرین
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
50,000  ریال
1389
ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا
موقعیت
دانشگاهی
2
1
46

تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043  

استان سیستان وبلوچستان/نمایشگاه کتاب زاهدان
9789640359419
و. ساگرین
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
50,000  ریال
1389
ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا
موقعیت
دانشگاهی
4
173

تاریخ سیاسی روسیه معاصر 3043  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9789640359419
و. ساگرین
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
50,000  ریال
1389
ادبیات و علوم انسانی و جغرافیا
موقعیت
دانشگاهی
2
4&5