جستجو
285,644

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان ریاضی ششم دبستان  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786001267758
محمد دهقان رضا طاری آرمین گرایلی‌نژاد ویراستار : ایمان چینی‌فروشان
کانون فرهنگی آموزش
60,000  ریال
1391
ریاضیات - آزمونها و تمرینها (ابتدایی)
موقعیت
کمک آموزشی
2
2
27

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان ریاضی ششم دبستان  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786001267758
محمد دهقان رضا طاری آرمین گرایلی‌نژاد ویراستار : ایمان چینی‌فروشان
کانون فرهنگی آموزش
60,000  ریال
1391
ریاضیات - آزمونها و تمرینها (ابتدایی)
موقعیت
کمک آموزشی
5
41

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان علوم پنجم دبستان  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786001269967
احمد عظیمی ویراستار : مونا علیزاده ویراستار : مصطفی حیدری ویراستار : مرتضی کاظمی
کانون فرهنگی آموزش
85,000  ریال
1392
علوم - راهنمای آموزشی (ابتدایی) علوم - آزمونها و تمرینها (ابتدایی)
موقعیت
کمک آموزشی
2
2
27

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان علوم پنجم دبستان  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786001269967
احمد عظیمی ؛ ویراستار:مرتضی کاظمی ؛ ویراستار:مونا علیزاده ؛ ویراستار:مصطفی حیدری
کانون فرهنگی آموزش
100,000  ریال
1393
آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
2
2
27

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان علوم پنجم دبستان  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786001269967
احمد عظیمی ویراستار : مونا علیزاده ویراستار : مصطفی حیدری ویراستار : مرتضی کاظمی
کانون فرهنگی آموزش
85,000  ریال
1392
علوم - راهنمای آموزشی (ابتدایی) علوم - آزمونها و تمرینها (ابتدایی)
موقعیت
کمک آموزشی
5
41

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان علوم پنجم دبستان  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786001269967
احمد عظیمی ؛ ویراستار:مرتضی کاظمی ؛ ویراستار:مونا علیزاده ؛ ویراستار:مصطفی حیدری
کانون فرهنگی آموزش
100,000  ریال
1393
آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
5
41

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان عمومی پنجم دبستان  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786001267741
مریم جمشیدی فریده حیدرقره‌شیران
کانون فرهنگی آموزش
80,000  ریال
1391
آموزش ابتدایی - پرسشها و پاسخها آموزش ابتدایی - آزمونها و تمرینها
موقعیت
کمک آموزشی
2
2
27

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان عمومی پنجم دبستان  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786001267741
مریم جمشیدی فریده حیدرقره‌شیران
کانون فرهنگی آموزش
80,000  ریال
1391
آموزش ابتدایی - پرسشها و پاسخها آموزش ابتدایی - آزمونها و تمرینها
موقعیت
کمک آموزشی
5
41

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان: ریاضی ششم دبستان  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786001267758
رضا آقاعلی‌طاری ؛ محمد دهقان ؛ آرمین گرایلی‌نژاد ؛ ویراستار:ایمان چینی‌فروشان
کانون فرهنگی آموزش
85,000  ریال
1393
آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
2
2
27

مجموعه طبقه‌بندی شده ویژه‌ی استعدادهای درخشان: ریاضی ششم دبستان  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786001267758
رضا آقاعلی‌طاری ؛ محمد دهقان ؛ آرمین گرایلی‌نژاد ؛ ویراستار:ایمان چینی‌فروشان
کانون فرهنگی آموزش
85,000  ریال
1393
آموزشی
موقعیت
کمک آموزشی
5
41