جستجو
344,032

فیزیولوژی ورزشی: تلفیق نظر و عمل  

9786006904061
ویلیام‌جی. کرامر- استیون جی فلک- مایکل آر دسچنز-
شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
292,000  ریال
1392
تربیت بدنی و علوم ورزشی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
19
1
167

فیزیولوژی پالپ  

9789648149876
غلامرضا عقیلی‌شمس
رضویه
15,000  ریال
1390
پزشکی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)

فیزیولوژی پزشکی  

9786002090737
آرتور گایتون جان‌ادوارد هال مترجم : مسلم محمدی مترجم : اصغر قاسمی
خسروی
275,000  ریال
1391
فیزیولوژی بیماریها انسان - فیزیولوژی
موقعیت
پزشکی
B
4
85

فیزیولوژی پزشکی  

9786002090720
آرتور گایتون جان‌ادوارد هال مترجم : مسلم محمدی مترجم : اصغر قاسمی
خسروی
285,000  ریال
1391
فیزیولوژی بیماریها انسان - فیزیولوژی
موقعیت
پزشکی
B
4
85

فیزیولوژی پزشکی  

9789649872292
آرتور گایتون جان‌ادوارد هال مترجم : کامران قاسمی مترجم : حوری سپهری مترجم : علی راستگارفرج‌زاده مقدمه : سیدعلی حائری‌روحانی
اندیشه رفیع
149,000  ریال
1389
فیزیولوژی بیماریها انسان - فیزیولوژی
موقعیت
پزشکی
B
4
82

فیزیولوژی پزشکی  

استان لرستان/ نمایشگاه کتاب خرم آباد96
9786002090737
آرتور گایتون جان‌ادوارد هال مترجم : مسلم محمدی مترجم : اصغر قاسمی
خسروی
275,000  ریال
1391
فیزیولوژی بیماریها انسان - فیزیولوژی
موقعیت
پزشکی
مصلی
3
5

فیزیولوژی پزشکی  

استان لرستان/ نمایشگاه کتاب خرم آباد96
9786002090720
آرتور گایتون جان‌ادوارد هال مترجم : مسلم محمدی مترجم : اصغر قاسمی
خسروی
285,000  ریال
1391
فیزیولوژی بیماریها انسان - فیزیولوژی
موقعیت
پزشکی
مصلی
3
5

فیزیولوژی پزشکی  

استان لرستان/ نمایشگاه کتاب خرم آباد96
9789649872292
آرتور گایتون جان‌ادوارد هال مترجم : کامران قاسمی مترجم : حوری سپهری مترجم : علی راستگارفرج‌زاده مقدمه : سیدعلی حائری‌روحانی
اندیشه رفیع
149,000  ریال
1389
فیزیولوژی بیماریها انسان - فیزیولوژی
موقعیت
پزشکی
مصلی
3
6

فیزیولوژی پزشکی سلول - عضله - عصب  

استان لرستان/ نمایشگاه کتاب خرم آباد96
9789644983252
علی‌احمد علی‌پور ویراستار : هادی غضنفری ویراستار : نیلوفر حسن‌نژاد زیرنظر : علی رشیدی‌پور
کتاب میر
32,000  ریال
1392
فیزیولوژی - پزشکی انسان - فیزیولوژی
موقعیت
پزشکی
مصلی
3
71

فیزیولوژی پزشکی گانونگ  

9786005877298
اکبر حاجی‌زاده‌مقدم مترجم : فیروز قادری‌پاکدل مترجم : پریچهر یغمایی مترجم : علیرضا کمکی مترجم : سعید اسماعیلی‌ماهانی مترجم : نپتون سلطانی مترجم : مهدی عباس‌نژاد مترجم : سهیلا ابراهیمی‌وسطی‌کلایی مترجم : رامش منجمی مترجم : سیما نصری
حکیم هیدجی
141,000  ریال
1389
انسان - فیزیولوژی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
17
1
293