جستجو
285,644

"نوشتن" تمرین کنید! فارسی: کتاب کار برای تمرین نگارش عملی با خط (عربی برای زبان) فارسی ...  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9786006955896
حسین الهی
شورآفرین
100,000  ریال
1395
ادبیات
موقعیت
عمومی
3
101

"نوشتن" تمرین کنید! فارسی: کتاب کار برای تمرین نگارش عملی با خط (عربی برای زبان) فارسی ...  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786006955896
حسین الهی
شورآفرین
100,000  ریال
1395
ادبیات
موقعیت
عمومی
2
203

"گوهر مراد" شخصیت‌پردازی در داستان‌های غلامحسین ساعدی  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786009343669
مریم گلشن
فرهنگ عامه
100,000  ریال
1392
عمومی
موقعیت
عمومی
2
207

"گوهر مراد" شخصیت‌پردازی در داستان‌های غلامحسین ساعدی  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786009343669
مریم گلشن
فرهنگ عامه
100,000  ریال
1392
عمومی
موقعیت
عمومی
2
1
4

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

نمایشگاه کتاب البرز: 14 تا 20 شهریور 95
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
نمایشگاهی
3
79

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
4
379

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

نمایشگاه کتاب جنوب کرمان
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
2
1
48

# 2010 برای برنامه‌نویسان  

استان آذربایجان غربی/نمایشگاه کتاب ارومیه
9786001810473
پل دیتل
سهادانش
400,000  ریال
93
کامپیوتر
موقعیت
دانشگاهی
2
41

#EdJourney: A Roadmap to the Future of Education  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9781118898581
Lichtman
آوند دانش
956,000  ریال
2014
Education & ICT
موقعیت
عمومی
4
313

'اخباری گری  

استان هرمزگان/نمایشگاه کتاب بندرعباس
9789644265864
جلال الدین محمد ملکی
دانشگاه ادیان و مذاهب
349,997  ریال
1393
اسلام
موقعیت
عمومی
3
220